Storytelling for creatives & How to make a magazine – workshops

Join us for two types of workshops: “Story Telling for Creatives” and “How to Make a Magazine”.



Both are designed as interactive training for Polish migrant communities in London and in Birmingham. The aim is to boost participants’ confidence by improving their writing and presentation skills and help them to start a career within the creative industry.



The workshops will be run by experienced editors who contribute to the well-established art magazine. In the outcome, the participants will improve their writing and presentation skills. We hope to inspire Poles to be leaders and to join the creative sector!

 

 



Story Telling for Creatives – 10AM – 12.30PM



Coffee break – 12.30PM – 1PM



How to Make a Magazine – 1PM – 3.30PM



The entrance is free!

 

WORKSHOPS WILL BE LED IN POLISH.

 

 

****************************************************************
 
 
Jak stworzy? swój magazyn/ publikacj?
Marzysz o wydaniu swojej w?asnej publikacji? Jeste? mi?o?nikiem publikacji, fotografem, artyst?, dziennikarzem? Ten interaktywny trening obejmuje praktyczne porady, jak stworzy? swoj? w?asn? publikacj?. Krok po kroku poka?emy jak znale?? swoj? nisz?, jak wyznaczy? cele wydawnicze i co si? z tym ??czy: wybór tematu przewodniego, tre?ci oraz wizualna oprawa.
 
Pod koniec sesji:
? B?dziesz móg? ?wiadomie zaplanowa? swój w?asny magazyn/publikacj?.
? B?dziesz zna?a/zna? kolejne kroki tworzenia publikacji (zarówno merytoryczne, graficzne jak i administracyjne)
? Zobaczysz, jak wa?ne jest dobre planowanie i zarz?dzanie prac?.
? Dowiesz si?, jakie s? najcz?stsze b??dy i jak ich unika? lub poprawia?.
 
Contemporary Lynx Magazine to dystrybuowane na ca?ym ?wiecie, angielskoj?zyczne czasopismo papierowe i cotygodniowy magazyn internetowy o sztuce, kulturze wizualnej, trendach, kreatywnych podró?ach, fotografii i designie. Ka?dy numer pó?rocznika zawiera rozmowy z najciekawszymi polskimi i ?wiatowymi artystami odnosz?cymi sukcesy na ca?ym ?wiecie oraz artyku?y o nowych zjawiskach w kulturze i trendach w designie. Magazyn tworzony jest przez mi?dzynarodowych ekspertów i krytyków sztuki z ca?ego ?wiata. www.contemporarylynx.co.uk
Warsztaty zosta?y wsparte przez Arts Council of England